POSTUP KOUPĚ BYTU OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY*

Vážení klienti,

níže jsme pro Vás popsali průběh jednotlivých fází včetně platebních podmínek při koupi bytů nacházejících se v Bytovém domě Primátorská.

Developer bytového domu Primátorská si váží svých klientů, a proto připravil následující velmi bezpečný a přehledný postup koupě Vaší nové nemovitosti. Nestavíme za peníze svých klientů. Peníze našich klientů jsou deponovány po celou dobu výstavby na uschovatelském účtu, na kterém zůstanou až do doby uzavření konečné kupní smlouvy a vkladu vlastnického práva klientů k bytům do katastru nemovitostí. Tímto přístupem se odlišujeme od jiných developerských projektů a naši klienti si mohou být jisti, že jejich peníze jsou v bezpečí. Svým klientům se snažíme maximálně vyjít vstříc, a proto jim nabízíme možnost konzultovat celý postup koupě bytu, včetně možnosti provedení klientských změn s naším odborným týmem, který je připraven zodpovědět Vám Vaše dotazy.

 

Smlouvy a financování

Již na počátku celého procesu bude mít klient možnost si prostudovat veškerou standardní smluvní dokumentaci a seznámit se s veškerými smluvními i platebními podmínkami.

Rezervační smlouva

První fáze spočívá v podpisu rezervační smlouvy, na základě které si náš klient rezervuje možnost uzavřít budoucí kupní smlouvu na předmět rezervace (byt resp. parkovací stání). Předmět rezervace bude po podpisu rezervační smlouvy klientovi rezervován po dobu rezervace s tím, že developer nemůže po tuto dobu uzavřít rezervační smlouvu na tentýž předmět rezervace se třetí osobou. Do 5 dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy uhradí klient na uschovatelský účet rezervační poplatek ve výši 150 000 Kč. Rezervační poplatek se započítává na první splátku zálohy na kupní cenu za byt.

Rezervační smlouva obsahuje lhůtu, ve které bude klient vyzván k podpisu budoucí kupní smlouvy. Tato lhůta se může lišit v závislosti na vývoji výstavby celého projektu Primátorská.

Již ve fázi podpisu rezervační smlouvy bude mít Klient možnost seznámit se zněním budoucí smlouvy kupní i finální kupní smlouvy, které odpovídají standardům developera a ujistit se, co bude v budoucnu podepisovat. Po podpisu rezervační smlouvy bude klient mít dostatek času na to, aby si vybral příslušný standard bytu, případně se dohodnout na provedení nadstandardního vybavení bytu. Klient bude developerem vyzván k potvrzení svého výběru před podpisem budoucí smlouvy kupní a smlouvy o uschovatelském účtu, které představují druhou fázi procesu.

Budoucí kupní smlouva

Jak již bylo zmíněno výše, druhou fázi tvoří uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o Projektovém účtu financující banky (dále jen projektový účet), na základě které bude zřízen tento projektový účet. Podpisem budoucí kupní smlouvy se klient zaváže uzavřít s developerem kupní smlouvu na byt. Projektový účet slouží ke složení a výplatě kupní ceny z projektového účtu na účet developera. K podpisu budoucí kupní smlouvy a smlouvy o projektovém účtu bude klient vyzván poté, co stavební povolení na projekt Primátorská nabyde právní moci. Vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci očekáváme během prvního čtvrtletí 2017. Po podpisu Budoucí kupní smlouvy a smlouvy o projektovém účtu složí klient na projektový účet druhou část kupní ceny ve výši 10 % kupní ceny bytu, na kterou se započte již uhrazený rezervační poplatek. Zbývající část kupní ceny, může klient skládat v průběhu realizace výstavby na projektový účet, nejpozději však ve chvíli podání žádosti o kolaudaci, domu je nutné, aby byla uhrazená celá kupní cena na projektovém účtu. K této úhradě bude klient vyzván ze strany developera.

Kupní smlouva

Třetí a poslední fází je uzavření kupní smlouvy, zápis klienta jako vlastníka bytu (resp. také spoluvlastnického podílu na garáži) do katastru nemovitostí a předání bytu klientovi. Tato fáze nastane ve stejné době, jako úhrada zbývající splátky kupní ceny, tj. po kolaudaci bytu a přidělení čísla popisného budově, ve které se byt nachází. Developer doručí v dostatečném předstihu klientovi kupní smlouvu spolu s návrhem na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí a vyzve jej k podpisu ve lhůtě uvedené ve výzvě. Developer tímto postupem poskytuje klientovi komfort, aby si kupní smlouvu v klidu v prostředí svého domova prostudoval a zároveň dostatek času k zajištění podpisu kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě potřeby nabízí developer svým klientům možnost nechat si ověřit podpis na kupní smlouvě v sídle developera či u jeho právních zástupců. Developer zajistí podpis ze své strany ve lhůtě oznámené klientovi ve výzvě. Poplatky související s návrhem na vklad ve výši 1 000 Kč uhradí developer. Jakmile bude celá výše kupní ceny uvolněna z projektového účtu developerovi, dojde k předání bytu klientovi.

Financování

Po uzavření rezervační smlouvy má náš klient dostatek času na to, aby se rozhodl, jakým způsobem bude financovat koupi bytu. Pokud se rozhodnete pro financování prostřednictvím hypotéky, zdarma Vám zajistíme ocenění Vašeho nového bytu a zdarma zajistíme vyřízení hypotečního úvěru. Zdarma je pro vás zajištěno vedení uschovatelského účtu.

Veškerá Vaše finanční plnění jsou připisována na uschovatelský účet. Tímto způsobem developer chrání finanční prostředky klienta pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné projekt řádně dokončit.

Bytový dům Primátorská má založenou Kartu projektu u několika bankovních institucí, kde jsou předjednány výhodné podmínky pro Vás. S konkrétním výběrem i nastavením Vám rádi pomůžeme.

 

Předání bytu

V předem dohodnutém termínu bude klient vyzván k předpřejímce bytové jednotky. Účelem této předpřejímky je možnost seznámení se klienta s kvalitou odvedených prací v bytové jednotce a eliminace případných vad a nedodělků před vlastním předáním bytu klientovi do užívání. Po uvolnění celé výše kupní ceny z uschovatelského účtu developerovi, dojde k předání bytu. Při předání má klient možnost si celý byt i provedené standardní/nadstandardní úpravy řádně prohlédnout a zkontrolovat kvalitu provedených prací. O předání sepíší developer spolu s klientem předávací protokol, ve kterém vyznačí případné drobné nedostatky, které budou v dohodnuté lhůtě developerem odstraněny.

 

Projekt Primátorská Vám garantuje výši kupní ceny

Kupní cena uvedená v rezervační smlouvě zahrnuje standardní vybavení bytu odpovídající obecným standardům bytu. Klient od počátku bude znát výši kupní ceny bytu. K navýšení kupní ceny může dojít na základě požadavku klienta na provedení klientských změn a to vždy písemnou formou podepsanou oběma stranami. Finální výše kupní ceny je tak v dispozici klienta.

 

Klientské změny

Klientské změny dávají klientovi možnost zvolit si požadovaný standard bytu, případně si zvolit nadstandardní vybavení bytu. Po uzavření rezervační smlouvy bude klient mít dostatek času na to, aby si zvolil příslušný standard bytu, případně se dohodl na nadstandardním vybavení bytu. Standardní i nadstandardní vybavení bytu budou podrobně rozepsány v příloze rezervační smlouvy. V rámci klientských změn mají naši klienti možnost vybrat si ze širokého množství standardních i nadstandardních materiálů a stavebních úprav, které zahrnutí výběr [obkladů, dlažby, dveří, podlah, sanitární keramiky a mnoho dalších]. Tímto způsobem má klient možnost ovlivnit finální vzhled svého budoucího bytu a přizpůsobit jej maximálně svým přáním a snům. Při výběru klientských změn Vám budou k dispozici naši odborně proškoleni pracovníci, kteří Vám vše rádi vysvětlí a pomohou Vám s Vaším výběrem.

Vážení klienti chceme pro Vás vytvořit hodnotu trvalejšího charakteru, a proto velmi pečlivě vybíráme a nastavujeme standardy, použité materiály a technologie, které budou následně realizovány v projektu bytového domu Primátorská. Z tohoto důvodu Vám bude seznam detailně rozepsaného standardního provedení představen individuálně na požádání. Výběr materiálů a stavebních úprav je možný pouze do určité fáze výstavby, proto neváhejte s výběrem bytu a uzavřením rezervační smlouvy.

Při výběru a nastavování standardů Vašeho nového bytu, Vám bude k dispozici náš odborný realizační tým, který Vás povede a poradí co je pro Vás nejvhodnější. Naši projektanti jsou připraveni pro Vás navrhnout a realizovat nejvhodnější řešení Vašeho nového bydlení. A to zejména, pomoc s výběrem vhodných materiálů, barevných kombinací a samozřejmě i poskytnout praktická řešení plynoucí z dlouhodobých zkušeností. V ceně Vašeho nového bydlení máte první projednání klientských změn zdarma.

 

V průběhu našeho obchodního vztahu Vás budeme informovat o všech důležitých milnících projektu Primátorská. Většina důležitých termínů a informací je obsažena v našich smluvních dokumentech, které si budete moci v klidu prostudovat a případně osobně konzultovat. 

 

* Veškeré obchodní či reklamní dokumenty, údaje, informace, vizualizace a jiná vyobrazení a jiné podklady prezentované společností Prime Company s. r. o., včetně těch uvedených na internetových stránkách Prime Company s. r. o. nepředstavuje nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a mají pouze ilustrativní charakter s tím, že si Prime Company s. r. o. vyhrazuje právo na jejich změnu.

 

Zpět na Základní informace

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací V POŘÁDKU