Zásady zpracování osobních údajů

Prime Build a. s., se sídlem Praha 6, Rooseveltova 575/39, PSČ 160 00, IČO 056 20 431 (dále jen „PB“), tímto z pozice správce osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje PB zpracovává (subjektů údajů). Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů v rámci PB prosím směřujte na e-mailovou adresu info@bdprimatorska.cz.

PB zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s relevantními právními předpisy České republiky a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

 

Účely zpracování osobních údajů následující:

 

Kategorie subjektů osobních údajů jsou následující:

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 

Zákonný titul zpracování osobních údajů:

 

Způsob zpracování osobních údajů:

PB zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů.

 

Zdroje osobních údajů:

PB získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty či jinou elektronickou cestou. Pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty, dále PB získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů veřejné moci apod.

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je PB pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

 

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn po PB požadovat informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat od PB přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, také je oprávněn v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo na přenositelnost osobních údajů.

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla PB nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailu info@bdprimatorska.cz. V takovém případě je PB povinna osobní údaje subjektu údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací V POŘÁDKU